Sahabat Baru :)

Khamis, 23 Jun 2016

Banding Beza Prinsip-prinsip Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dengan Aqidah Yang Menyeleweng Dalam Aspek Definisi Iman, Sumber Aqidah, Pendekatan Ilmu Aqidah, Perkara Ilahiyyat, Nubuwwat dan Ghaibiyyat


Menurut Muhammad (2007), Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan lisan, dan amal hati, lisan dan anggota tubuh, iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat.  Seperti yang telah ditakrifkan oleh Muhammad, Iman terdiri daripada tiga aspek utama iaitu membenarkan dengan hati (al-tasdiq bi al-qalb), berikrar dengan lisan (al-iqrar bi al-lisan), dan membuktikannya dengan anggota badan (al-‘amal bi al-jawarih) namun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahawa aspek ketiga iaitu al-‘amal dengan istilah al-‘amal bi al-arkan yang bermaksud melaksanakan rukun-rukun Islam.  Daripada bacaan penulis, konsep dapat difaham dengan dua keadaan menurut fahaman dan pegang mazhab atau aliran masing-masing iaitu terdapat mazhab yang menerima ketiga-tiga aspek secara mantap dalam mendefinisikan Iman itu dengan mengatakan seseorang itu dikatakan beriman dengan al-tasdiq bi al-qalb, al-iqrar bi al-lisan, al-‘amal bi al-jawarih atau al-‘amal bi al-arkan.  Aliran lain ada juga yang hanya menekankan aspek pertama iaitu membenarkan dengan hati sahaja kerana aspek kedua dan ketiga dianggap sekadar cabang-cabang iman oleh aliran selain Ahli Sunnah Wal Jamaah.  Pendapat kedua ini adalah golongan yang berpegang bahawa erti iman itu sebagai ma’rifah dan tasdiq seperti aliran Murjiah.  

Dalam Aspek Definisi Iman

Perbezaan dan persamaan pendapat dalam konsep Iman berkaitan ketiga-tiga aspek tersebut.  Aliran Khawarij antara mengatakan pengertian Iman itu iala, beriktikad dalam hati dan berikrar dengan lidah serta menjauhkan diri dari segala dosa.  Pengertian yang diberikan oleh Khawarij ini, terdapat persamaan dengan golongan Mu’tazilah pada al-tasdiq bi al-qalb dan al-iqrar bi al-lisan, tetapi berbeza pada aspek  yang ketiga di dalam hal menjauhkan diri dari segala dosa iaitu dosa besar dan dosa kecil manakala bagi golongan Mu’tazilah pula hanya perlu menjauhkan diri daripada dosa besar sahaja.  Manakala bagi golongan Murjiah pula, menurut al-Bazdawi majoriti daripada mereka berpendapat  Iman itu hanya ma’rifatul yakni mengenal Allah semata-mata dan tidak perlu membenarkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan.  Hal ini bercanggahan dengan Ulama akidah Ahli al-Sunnah Wal-Jamaah berpendapat, iman merupakan istilah yang mengandungi tiga unsur iaitu ikrar (ucapan) dengan lisan, tasdiq (membenarkan) dengan hati dan amal (melaksanakan) dengan anggot (Mohd shah, 2014).  Terdapat persaman antara konsep Murjiah dan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang menekankan  hati bagi Iman sebagai pengakuan seseorang namun golongan  Murjiah menggunakan perkataan ma’rifah, sementara Ahli Sunnah Wal Jamaah menggunakan al-tasdiq.

Dalam Aspek Sumber Aqidah

Sumber aqidah islam adalah Al-Quran dan al-hadith. Apa saja yang disampaikan oleh Allah swt dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah saw dalam sunnah-nya wajib diyakini dan diamalkan oleh orang islam.  Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah swt  kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dan ia merupakan mukjizat sebagai rahmat dan petunjuk kepada umat manusia dalam kehidupannya.  Kandungan dan maksud di dalam Al-quran merupakan kenyataan yang kekal dan abadi tanpa berlaku perubahan merupakan sebab kitab ini menjadi sumber utama dalam aqidah  (Dr. Abdullah, 2003).  Rasulullah telah menyebut di dalam sebuah Hadis:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَصِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ و سُنَّةَ و رَسُوْلِهِ
“Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya”
.
Terdapat juga golongan yang mengiktiraf akal dan pancaindera sebagai sumber ilmu yang diiktiraf menurut Mohd Aizam (2013) menurut Imam al-Taftazani sumber-sumber ilmu ada tiga iaitu al-khabar al-sadiq (perkhabaran yang benar iaitu al-Qur’an dan al-Sunnah), al-’aql (akal) dan al-hawas (pancaindera).  Bagaimanapun keupayaan akal dan pancaindera dalam mensabitkan aqidah adalah tertakluk kepada kemampuannya selagi mana tidak bercanggah dengan nas-nas al-Qur’an dan hadith Rasulullah SAW yang sahih. Oleh itu, ahli sunnah wal jamaah mengambil sumber aqidah itu adalah al-quran dan al-hadith dengan di sokong penghayatan akal tanpa mengabaikan nas al-quran.  Muktizalah merupakan contoh aliran yang melampau dalam menggunakan akal sehingga mengenepikan nusus al-quran dan al-hadith.

Usaha yang mudah perlu dilakukan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat bukan islam dan untuk meningkatkan kefahaman masyarakat islam itu sendiri maka menyatukan antara aqli dan naqli itu akan menjadi mudah tetapi jika timbul sesuatu isu aqidah nusus al-quran dan al-hadith hendaklah diutamakan daripada akal dan pancaindera.  Dalam menentukan masalah agama, masalah aqliyyah dan masalah sam’iyyat tidak boleh dicampur aduk dan perlu dikembalikan kepada sumbernya.  Islam tidak membenarkan golongan yang melampau dalam penggunaan akal dan tidak juga membenarkan memandang rendah terhadap kemampuan akal manusia yang telah dikurniakan oleh Allah. Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Akal merupakan syarat untuk memahami ilmu memahami ilmu dan kesempurnaan alam amal, dengan keduanyalah ilmu dan amal menjadi sempurna. Hanya saja, ia tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam jiwa, ia berfungsi sebagai sumber kekuatan, sama seperti kekuatan penglihatan pada mata yang jika mendapatkan cahaya iman dan al-Qur’an, ia seperti mendapatkan cahaya matahari dan api. Akan tetapi, jika ia berdiri sendiri, ia akan mampu melihat (hakikat) sesuatu dan jika sama sekali dihilangkan, ia akan menjadi sesuatu yang berunsur “kebinatangan” (Mohd Aizam, 2013).  Oleh itu, umat islam hendak berpegang teguh dengan kitab suci al-quran dan al-hadith tetapi dalam masa yang sama tdak mengabaikan fungsi akal dan pancaindera dalam menyokong kebenaran wahyu.

Dalam Aspek Pemdekatam Aqidah

Pendekatan ilmu aqidah yang digunakan mestilah diambil berat akan penguasaan ilmu, keterbukaan dan memahami reality (waqi’) seseorang kerana penguasaan ilmu yang baik pada diri seseorang akan mengurangkan konflk dan salah faham mengenai sesuatu perkara begitu jugak keterbukaan akan mengelakkan manusia menjadi taksub dan kurang adab sehingga boleh dianggap bid’ah.  Keperluan memahami realiti juga penting agar setiap pendekatan yang diketengahkan sesuai dengan masyarakat sekeliling.  Sebagai contoh mengutamakan pengajaran aqidah yang bersifat mesra tempatan dan sesuai dengan latar belakang masyarakat seperti umat islam di Malaysia memegang aqidah berdasarkan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah.  Selain itu, pendekatan yang diambil mestilah diterangkan secara jelas mengenai perkara-perkara yang menyalahi usul aqidah serta tidak bersifat mengkafirkan, membid’ahkan atau menfasiqkan orang lain atas perkara-perkara yang menjadi khilaf dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah contohnya cubaan memperlekehkan pendekatan sifat 20 yang berteraskan aliran mazhab al-Asya’irah.  Pendekatan yang diambil dengan mengajarkan sifat 20 adalah satu pendekatan yang diambil bagi memudahkan orang awam untuk memahami persoalan tauhid agar kehidupan manusia selaras dengan kefahaman aqidah yang sebenar.  Oleh itu, amat rugi jika masyarakat pada hari ini masih kolot dan bertikam lidah mengenai perkara ini kerana ia merupakan pendekatan positif untuk umat manusia. 

Dalam Aspek Perkara Illahiyyat

Rukun Iman yang pertama adalah beriman atau kepercayaan kepada Allah S.W.T ia merupakan perkara illahiyat di dalam Aqidah.  Umat Islam wajib percaya akan kewujudan Allah yang Maha Esa dan manusia  boleh berfikir akan kejadian Allah tetapi sekadar mempelajari  zat, sifat dan af’al Allah SWT sahaja tanpa perlu memikirkannya kerana perkara  tidak akan tercapai di akal manusia.   Aliran Ahli sunnah wal jamaah tidak terlalu melampau  dan tidak terlalu longgar tetapi berada di tengah-tengah.   Golongan melampau mengatakan mereka mengenal zat Allah secara hakikat manakala golongan atheist pulak tidak percaya akan kewujudan Allah daripada perkataan atheist itu sendiri ‘a’ bermaksud absence dan ‘theist’ bermaksud god.  Allah itu mempunyai zat yang maha sempurna yang tidak ada apa-apa kekurangan serta tidak menyerupai apapun  yang telah dicipta olehNya.   Dari sudut sifat-sifat Allah pula, ada golongan yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk dan mentajsimkan Allah seperti mengatakan  Allah itu mempunyai tangan yang sama dengan makhluk ciptaanNya iaitu manusia.  Manakala, ada juga golongan yang menafikan dan menyelewengkan maksud sifat-sifat Allah.   Seterusnya,  mazhab jabariyyah menyandarkan semua perbuatan kepada Allah dan tiada daya upaya kecuali dipaksakan oleh Allah manakala mazhab qadariyyah pula menafikan perbuatan Allah sehingga menolak kekuasaan Allah dan campur tangan Allah dalam amal perbuatan manusia (Mohd Aizam, 2013) hal ini bercanggah dengan golongan ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan bahawa Allah swt adalah pencipta kepada perbuatan manusia secara hakiki sebagaimana firman Allah swt di dalm surah al-saffaat ayat ke 96 mafhumnya adalah “Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu!”

Dalam Aspek Perkara Nubuwwat

Nubuwwat pula adalah perkara berkaitan dengan kepercayaan kepada Para Nabi dan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah SWT.  Menurut Haji Osamn ( 2003), para Rasul ialah orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan apa yang wajib dilakukan kerana perintah Allah dan apa yang wajib dijauhi kerana telah menjadi pantang larangNya.  Namun terdapat  golongan yang terlalu mendewakan baginda Rasulullah saw da nada juga golongan yang mendustakan para nabi dengan melemparkan pelbagai tuduhan.  Golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah mengambil pendekatan untuk meneruskan sunnah baginda dan menegakkan risalah yang telah ditinggalkan oleh baginda rasulullah berbanding sekadar mengagung-agungkan jasad dan keturunan baginda kerana terdapat segelintir golongan yang mengaku menintai baginda tetapi kecintaan itu tidak seimbang antara cinta kpada jasad baginda dan cinta kepada sunnah baginda sebagai contoh menghadiri majlis malam cinta rasul yang dihiasi alunan qasidah atau nasyid yang memuji baginda tetapi sanggup meninggalkan solat yang telah difardhukan keatasnya.  Hal ini bersalah dengan batas-batas hukum di dalam risalah yang ditinggalkan oleh baginda.  Allah swt berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Terjemahan: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Dalam Aspek Ghaibiyyat                 
Allah bukan sahaja mencipta alam dunia tetapi Dia juga mencipta alam akhirat yang membawa hikmat kepada umat manusia bahawa Allah itu benar-benar Maha Adil (Haji Osman, 2003).  Justeru, orang islam wajib mempercayai perkara-perkara ghaib yang diwahyukan oleh Allah swt di dalam kitab suci Al-quran dan as-sunnah tanpa sebarang tokok tambah dan takwilan yang batil.  Perkara sam’iyyat atau ghaibiyyat antaranya seperti beriman kepada hari akhirat, alam barzakh, titian sirath, malaikat dan sebagainya.  Dalam perkara ini, manusia tidak boleh keterlaluan mencari dan membongkar hakikat contohnya manusia meminta pertolongan daripada makhluk halus untuk memenuhi keperluannya dengan menganggap makhluk tersebut mengetahui perkara-perkara ghaib sedangkan Allah menegah jin daripada mengetahui perkara yang ghaib.  Kepercayaan sebegini akan membawa kepada berlakunya penyelewengan aqidah.  Walaubagaimana pun, manusia juga tidak boleh menolak sepenuhnya akan wujudnya perkara-perkara ghaib walaupun ia tidak boleh dilihat, disentuh, dihidu, dirasa dan didengar. Oleh itu, pendekatan yang diambil oleh ahli sunnah wal jamaah merupakan jalan terbaik dengan meyakini perkara-perkara sam’iyyat dan ghaibiyyat yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-quran dan as-sunnah.

Kesimpulan, umat islam tidak boleh terlalu menerima dan menolak sesuatu manhaj aqidah tetapi hendaklah mengambil jalan tengah berasarkan batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-quran dan as-sunnah baginda rasulullah saw.  Perkara-perkara khilafiyyah sudah lama menjadi perbahasan dan perbalahan maka rugilah bagi mereka yang masih berselisihan faham dan beruntunglah bagi mereka yang menerima perbezaan yang sebenarnya mempunyai maqasid yang sama dalam menegakkan agama islam yang suci dan meneruskan perjuangan baginda rasulullah.  Al-quran dan As-sunnah merupakan sumber yang terpelihari kandungan dan maksudnya maka ia amatlah sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman hidup buat umat manusia sehingga ke hari akhirat kelak.

oleh, 
Nur Izni Farisya Binti Mohmad Yusof.
PIMK 3043Rabu, 20 April 2016

المقال النقدي عن حاجة الأمة إلى رفع مستوى اللغة العربية في ماليزيا

     اللغة العربية توجد مكانة خاصة في الإسلام.  واختيارها لتكون لغة التعليم لإيصال رسالة الإسلام.  وكثير من العبادات المسلمين لا تخلو من استخدام اللغة العربية، حتى يكونها الشرط لمقبولة العبادات، وخاصة في الصلاة والحج.  ومع ذلك، تجعل اللغة العربية مرادفة للإسلام والمسلمين.  تتنوع الشعوب واللغات في جميع أنحاء العالم حاجة أساسية لتعلم اللغة العربية.  ويستخدم الناس في العالم اللغات المتعددة و المتنوعة في المعملة وهو دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى.  قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "ومن آياته خلق  السماوات واختلاف ألسنتكم و ألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين" (سورة الروم، 30:22).  ولكن في هذه اللغات المتعددة، يجب على الناس أن يعرفو و نفهمو بينهم لإكمال و لإتمام متطلبات الحياة.  أهمية إتقان لغة أجنبية هو من الأصول المهمة في الوقت الحاضر. بالإضافة إلى محاولة يتكلم اللغة، يمكن للأفراد أيضا فهم ثقافة وعادات الناس.  كما قال المحاضر من كلية اللغات الحديثة والاتصالات من جامعة بوترا ماليزيا في الجاريدة سينر هارين 14 مايو 2012، الأستاذ الدكتور ليم سوي تين أنه إذا كانت كل مواطن في هذا البلد يمكن أن إتقان لغة أخرى، وهذا يجعل من 
.الأسهل بالنسبة لهم للتواصل وتبادل الأفكار من أجل تحسين أحوال شعوبها

     ومن حاجة الأمة إلى رفع مستوى اللغة العربية في ماليزيا لأنّ من المعروف تعتبر اللغة العربية بالغة القرآن ودورها تحمل رسالة الإسلام.  ومن " ستار تايمز " (2012) القرآن هو كلام الله أنزله للعباد باللغة العربية، على قلب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، شأنه في ذلك شأن الكتب المقدسة قبله كالتوراة والإنجيل المنزلة على أنبياء الله سيدنا موسى وسيدنا عيسى، قبل أن تطالهما يد الزمان القديم، حيث لم يكن للناس- في تلك الأيام - اهتمام بتدوينها ودقة نقلها، حسبما هو متعارف عليه اليوم في طرق توثيق المنقولات.  ومع ذلك، يجب على كل الولدين يشجيع أطفالهم منذ صغير ليعلم و ليدرس هذه اللغة حتى يتمكنوا من فهم الأيات من القرآن لأنّ في الصلاة خمسة مرات في اليوم، كل الكلام والنطق يجب أن تقرأ باللغة العربية يبدأ من تكبيرة الإحرام إلى تحيات الأخير.  إذا كان هناك كلمات آخر من غير اللغة العربية تستخدم في الصلاة لا تصح(دكتور عبد الرزاق أبو خيك، 2006).  وفي هذا الصدد، قال الإمام الشافعي أن دراسة سورة الفاتحة نزلت في اللغة العربية على الأقل للتأهل وحكم الصلاة هو الشيء الذي يقع على عاتق المسلمين.  إذن، يلعب الوالدان دورا كبيرا في تشكيل البييئة الصالحة و الجيدة على سبيل المثال يتعلم أطفالهم لتكلم باللغة العربية في البيت و إرسال  الأطفال إلى المعهد أو المدرسة التي تدرس اللغة العربية و يمكنهو أن يجعلو المكتبة الصغرة مليئة بمواد القراءة من اللغة العربية.  الإيمان بالقرءان هو ركن من أركان الإيمان كما قال الله تعالى في الآية 285 من سورة البقرة (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ).

    ومن السبب الأخر عن حاجة الأمة إلى رفع مستوى اللغة العربية في ماليزيا لأنّ كثير من الكتب اللائ يكتب العلماء المشهورة في زمان الماضى يستعمل اللغة العربية ومشهورة هذه اللغة باللغة الدين.  إذن، إستطاع الناس ليفهمين هذه اللغة سيساعدهم أن يفهمو معنى الحديث الشريف والعلوم الأخر مثلا التفسير و الفقة و البلاغة و هلم جرا.  وطريق من طروق لرفع مهارة اللغة العربية لدى المجتمع في مالزيا بتنشر شركة الطباعة مواد القراءة مثل الجريدة و الصحف باللغة العربية وفي مراحل مبكرة يمكن أن توزيع هذه المواد مجانا لضمان المجتمع أن تبدأ خطوتهم إلى رفع مستوى اللغة العربية  بممارسة القراءة ليفهم كثير من الكتب مثل كتاب التفسير الطبري. ابن كثير، الرازي وغيرهم وكلهم يكتبوا باللغة العربية ليجعل المصدر في حياة اليومية أو المواد للطلاب في كتابة الواجبات.  هذه اللغة هي حجة العلماء في الفهم والشرح من التعليم خصوصا في تفسير القرءان (سوهيلا أحمد، 2014).  وتحملها ألف واحد فوائد للمسلمين الذين يدرسها.  في الكتاب الغزيز، ويصف الله اللغة العربية لغة القرآن من كلمته: " إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون." (سورة يوسف، 12: 2).  وفي آية أخرى يقول الله تعالى: "وكذالك أنزلنه حكما عربيا ولئن اتبعت أهوآءهم بعدما جآءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق". (سورة الرعد، 13: 37).  لا تفرق اللغة العربية من العبادات المسلمين.  وكان مفهوم اللغة العربية باللغة الدي موضوعا للمناقشة والجدل بين علماء اللغة وعلماء الدين والفلاسفة أيضا.
  
     إنّ اللغة العربية هي لغة الإسلام لأنها تستطيع لتواصل صلة الرحم مع إخوانهم المسلمين في جميع أنحاء العالم.  القدرة تكلم باللغة العربية تتيح لنا التواصل في جميع أنحاء العالم.  في سياق العالم الملايو، يتم استخدام اللغة العربية على نطاق واسع منذ وصول مبكر من الإسلام وارتفاعها في العصر الذهبي للحكومة ولاية ملقا حتى في الذي يستخدم لغة اليوم في مختلف جوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية حتى في الممارسات الصوفية وحتى الهتافات العربية تستخدم على نطاق واسع، في كثيرة الجامعة في ماليزيا مثل الجامعة الإسلامية العالمية (محمد صبري، 2015) وخاصة في مجال الطب التقليدي والطب البدي.  إذن، اللغة العربية  قيمة تجارية عالية وقادرة على المنافسة مع لغات العالم الأخرى مثل الإنجليزية والفرنسية والروسية وهلم جرا.   القيمة الاقتصادية على اللغة العربية يستطع بوصفها واحدة من اللغات الرئيسية والأكثر أهمية في العالم، وجذبت الكثير من الناس للتعلم. بالنسبة للمسلمين، اللغة العربية هي لغة الوحدة والتوحيد.  وإن لم يكن كل الدول الإسلامية تجعل اللغة العربية كلغة رسمية، ولكن العربية لعبت دورا هاما في نظام الحكم وبنية المجتمع، وخاصة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.  من خلال اللغة العربية بستطع الدولة الإسلامية  في جميع أنحاء العالم يمكن إقامة تعاون والشراكة الاقتصادية والتكنولوجيا والجيش والتعليم وهلم جرا لأكثر التقدمية لمواجهة كل العناصر السلبية التي يمكن أن تعطل استقرار الإسلام.  يمكن على وزراة التعليم الماليزي أنتنفذ المسابقة كالخطابة أو المناظرة باللغة العربية و تدعو المسلمون من كل أنحاء العالم.  إنّ الإسلام يبنى على أساس المحبة والأخاء قال الحكماء: " الاتحاد قوة والانفراق هلاك".  وإقامة المسابقة كما في المثال ستفتح للمسلمين فرصا لبناء الاتحاد والمصاحبة والتسامح وحسن الظن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينهم.

     وخلاصة القول، اللغة العربية هي دور كبير جدا لا شك ولا ريب أنّ اللغة العربية لغة عظيمة وأنها أشرف اللغات وأكرمها في العالم، ومن المعلوم دين الإسلام أنّ اللغة العربية لغةُ الوحي حيث نزل بها القرآن. وكذلك اللغة العربية هي لغة رسول الله أي لغة الحديث والسنة  وإنّ اللغة العربية فوائد كثيرة وفضائل وفيرة، فينبغي للناس أجمعين لا سيما المسلم أن يدرسها ويتكلّم بها، من أهميات اللغة العربية أنها لغة العبادات، نحن نستخدمها في العبادات كالصلوات والأدعية والأذكار وغيرها، وهذه اللغة مصدر أساسي ومرجع رئيسي لفهم الدين الإسلامي الحنيف لأنّ كتب الأحاديث والكتب الإسلامية كتبت باللغة العربية في الآونة الأخيرة قد وجدت في البلاد ماليزيا اليوم أنّ اللغة العربية تكون لغة مهمة بعد اللغة الماليزية واللغة الإنجليزية، اليوم نجد أنها تستخدم في سوق العمل استخداما فعّالا في مجال الصناعة والسياسة والسياحة والاقتصاد وغيرها.  وإضافة إلى  تستخدم اللغة العربية منذ زمان الماضى حتى اليوم.  وهي أيضا تأثير على لغات أخرى كبيرة، ويمكن أن ينظر إلى  المفردات المستخدمة في أي لغة أخرى في العالم.

.من: نور إذني فاريشا بنت محمد يوسف