Sahabat Baru :)

Khamis, 23 Jun 2016

Banding Beza Prinsip-prinsip Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dengan Aqidah Yang Menyeleweng Dalam Aspek Definisi Iman, Sumber Aqidah, Pendekatan Ilmu Aqidah, Perkara Ilahiyyat, Nubuwwat dan Ghaibiyyat


Menurut Muhammad (2007), Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan lisan, dan amal hati, lisan dan anggota tubuh, iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat.  Seperti yang telah ditakrifkan oleh Muhammad, Iman terdiri daripada tiga aspek utama iaitu membenarkan dengan hati (al-tasdiq bi al-qalb), berikrar dengan lisan (al-iqrar bi al-lisan), dan membuktikannya dengan anggota badan (al-‘amal bi al-jawarih) namun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahawa aspek ketiga iaitu al-‘amal dengan istilah al-‘amal bi al-arkan yang bermaksud melaksanakan rukun-rukun Islam.  Daripada bacaan penulis, konsep dapat difaham dengan dua keadaan menurut fahaman dan pegang mazhab atau aliran masing-masing iaitu terdapat mazhab yang menerima ketiga-tiga aspek secara mantap dalam mendefinisikan Iman itu dengan mengatakan seseorang itu dikatakan beriman dengan al-tasdiq bi al-qalb, al-iqrar bi al-lisan, al-‘amal bi al-jawarih atau al-‘amal bi al-arkan.  Aliran lain ada juga yang hanya menekankan aspek pertama iaitu membenarkan dengan hati sahaja kerana aspek kedua dan ketiga dianggap sekadar cabang-cabang iman oleh aliran selain Ahli Sunnah Wal Jamaah.  Pendapat kedua ini adalah golongan yang berpegang bahawa erti iman itu sebagai ma’rifah dan tasdiq seperti aliran Murjiah.  

Dalam Aspek Definisi Iman

Perbezaan dan persamaan pendapat dalam konsep Iman berkaitan ketiga-tiga aspek tersebut.  Aliran Khawarij antara mengatakan pengertian Iman itu iala, beriktikad dalam hati dan berikrar dengan lidah serta menjauhkan diri dari segala dosa.  Pengertian yang diberikan oleh Khawarij ini, terdapat persamaan dengan golongan Mu’tazilah pada al-tasdiq bi al-qalb dan al-iqrar bi al-lisan, tetapi berbeza pada aspek  yang ketiga di dalam hal menjauhkan diri dari segala dosa iaitu dosa besar dan dosa kecil manakala bagi golongan Mu’tazilah pula hanya perlu menjauhkan diri daripada dosa besar sahaja.  Manakala bagi golongan Murjiah pula, menurut al-Bazdawi majoriti daripada mereka berpendapat  Iman itu hanya ma’rifatul yakni mengenal Allah semata-mata dan tidak perlu membenarkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan.  Hal ini bercanggahan dengan Ulama akidah Ahli al-Sunnah Wal-Jamaah berpendapat, iman merupakan istilah yang mengandungi tiga unsur iaitu ikrar (ucapan) dengan lisan, tasdiq (membenarkan) dengan hati dan amal (melaksanakan) dengan anggot (Mohd shah, 2014).  Terdapat persaman antara konsep Murjiah dan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang menekankan  hati bagi Iman sebagai pengakuan seseorang namun golongan  Murjiah menggunakan perkataan ma’rifah, sementara Ahli Sunnah Wal Jamaah menggunakan al-tasdiq.

Dalam Aspek Sumber Aqidah

Sumber aqidah islam adalah Al-Quran dan al-hadith. Apa saja yang disampaikan oleh Allah swt dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah saw dalam sunnah-nya wajib diyakini dan diamalkan oleh orang islam.  Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah swt  kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dan ia merupakan mukjizat sebagai rahmat dan petunjuk kepada umat manusia dalam kehidupannya.  Kandungan dan maksud di dalam Al-quran merupakan kenyataan yang kekal dan abadi tanpa berlaku perubahan merupakan sebab kitab ini menjadi sumber utama dalam aqidah  (Dr. Abdullah, 2003).  Rasulullah telah menyebut di dalam sebuah Hadis:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَصِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ و سُنَّةَ و رَسُوْلِهِ
“Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya”
.
Terdapat juga golongan yang mengiktiraf akal dan pancaindera sebagai sumber ilmu yang diiktiraf menurut Mohd Aizam (2013) menurut Imam al-Taftazani sumber-sumber ilmu ada tiga iaitu al-khabar al-sadiq (perkhabaran yang benar iaitu al-Qur’an dan al-Sunnah), al-’aql (akal) dan al-hawas (pancaindera).  Bagaimanapun keupayaan akal dan pancaindera dalam mensabitkan aqidah adalah tertakluk kepada kemampuannya selagi mana tidak bercanggah dengan nas-nas al-Qur’an dan hadith Rasulullah SAW yang sahih. Oleh itu, ahli sunnah wal jamaah mengambil sumber aqidah itu adalah al-quran dan al-hadith dengan di sokong penghayatan akal tanpa mengabaikan nas al-quran.  Muktizalah merupakan contoh aliran yang melampau dalam menggunakan akal sehingga mengenepikan nusus al-quran dan al-hadith.

Usaha yang mudah perlu dilakukan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat bukan islam dan untuk meningkatkan kefahaman masyarakat islam itu sendiri maka menyatukan antara aqli dan naqli itu akan menjadi mudah tetapi jika timbul sesuatu isu aqidah nusus al-quran dan al-hadith hendaklah diutamakan daripada akal dan pancaindera.  Dalam menentukan masalah agama, masalah aqliyyah dan masalah sam’iyyat tidak boleh dicampur aduk dan perlu dikembalikan kepada sumbernya.  Islam tidak membenarkan golongan yang melampau dalam penggunaan akal dan tidak juga membenarkan memandang rendah terhadap kemampuan akal manusia yang telah dikurniakan oleh Allah. Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Akal merupakan syarat untuk memahami ilmu memahami ilmu dan kesempurnaan alam amal, dengan keduanyalah ilmu dan amal menjadi sempurna. Hanya saja, ia tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam jiwa, ia berfungsi sebagai sumber kekuatan, sama seperti kekuatan penglihatan pada mata yang jika mendapatkan cahaya iman dan al-Qur’an, ia seperti mendapatkan cahaya matahari dan api. Akan tetapi, jika ia berdiri sendiri, ia akan mampu melihat (hakikat) sesuatu dan jika sama sekali dihilangkan, ia akan menjadi sesuatu yang berunsur “kebinatangan” (Mohd Aizam, 2013).  Oleh itu, umat islam hendak berpegang teguh dengan kitab suci al-quran dan al-hadith tetapi dalam masa yang sama tdak mengabaikan fungsi akal dan pancaindera dalam menyokong kebenaran wahyu.

Dalam Aspek Pemdekatam Aqidah

Pendekatan ilmu aqidah yang digunakan mestilah diambil berat akan penguasaan ilmu, keterbukaan dan memahami reality (waqi’) seseorang kerana penguasaan ilmu yang baik pada diri seseorang akan mengurangkan konflk dan salah faham mengenai sesuatu perkara begitu jugak keterbukaan akan mengelakkan manusia menjadi taksub dan kurang adab sehingga boleh dianggap bid’ah.  Keperluan memahami realiti juga penting agar setiap pendekatan yang diketengahkan sesuai dengan masyarakat sekeliling.  Sebagai contoh mengutamakan pengajaran aqidah yang bersifat mesra tempatan dan sesuai dengan latar belakang masyarakat seperti umat islam di Malaysia memegang aqidah berdasarkan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah.  Selain itu, pendekatan yang diambil mestilah diterangkan secara jelas mengenai perkara-perkara yang menyalahi usul aqidah serta tidak bersifat mengkafirkan, membid’ahkan atau menfasiqkan orang lain atas perkara-perkara yang menjadi khilaf dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah contohnya cubaan memperlekehkan pendekatan sifat 20 yang berteraskan aliran mazhab al-Asya’irah.  Pendekatan yang diambil dengan mengajarkan sifat 20 adalah satu pendekatan yang diambil bagi memudahkan orang awam untuk memahami persoalan tauhid agar kehidupan manusia selaras dengan kefahaman aqidah yang sebenar.  Oleh itu, amat rugi jika masyarakat pada hari ini masih kolot dan bertikam lidah mengenai perkara ini kerana ia merupakan pendekatan positif untuk umat manusia. 

Dalam Aspek Perkara Illahiyyat

Rukun Iman yang pertama adalah beriman atau kepercayaan kepada Allah S.W.T ia merupakan perkara illahiyat di dalam Aqidah.  Umat Islam wajib percaya akan kewujudan Allah yang Maha Esa dan manusia  boleh berfikir akan kejadian Allah tetapi sekadar mempelajari  zat, sifat dan af’al Allah SWT sahaja tanpa perlu memikirkannya kerana perkara  tidak akan tercapai di akal manusia.   Aliran Ahli sunnah wal jamaah tidak terlalu melampau  dan tidak terlalu longgar tetapi berada di tengah-tengah.   Golongan melampau mengatakan mereka mengenal zat Allah secara hakikat manakala golongan atheist pulak tidak percaya akan kewujudan Allah daripada perkataan atheist itu sendiri ‘a’ bermaksud absence dan ‘theist’ bermaksud god.  Allah itu mempunyai zat yang maha sempurna yang tidak ada apa-apa kekurangan serta tidak menyerupai apapun  yang telah dicipta olehNya.   Dari sudut sifat-sifat Allah pula, ada golongan yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk dan mentajsimkan Allah seperti mengatakan  Allah itu mempunyai tangan yang sama dengan makhluk ciptaanNya iaitu manusia.  Manakala, ada juga golongan yang menafikan dan menyelewengkan maksud sifat-sifat Allah.   Seterusnya,  mazhab jabariyyah menyandarkan semua perbuatan kepada Allah dan tiada daya upaya kecuali dipaksakan oleh Allah manakala mazhab qadariyyah pula menafikan perbuatan Allah sehingga menolak kekuasaan Allah dan campur tangan Allah dalam amal perbuatan manusia (Mohd Aizam, 2013) hal ini bercanggah dengan golongan ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan bahawa Allah swt adalah pencipta kepada perbuatan manusia secara hakiki sebagaimana firman Allah swt di dalm surah al-saffaat ayat ke 96 mafhumnya adalah “Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu!”

Dalam Aspek Perkara Nubuwwat

Nubuwwat pula adalah perkara berkaitan dengan kepercayaan kepada Para Nabi dan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah SWT.  Menurut Haji Osamn ( 2003), para Rasul ialah orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan apa yang wajib dilakukan kerana perintah Allah dan apa yang wajib dijauhi kerana telah menjadi pantang larangNya.  Namun terdapat  golongan yang terlalu mendewakan baginda Rasulullah saw da nada juga golongan yang mendustakan para nabi dengan melemparkan pelbagai tuduhan.  Golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah mengambil pendekatan untuk meneruskan sunnah baginda dan menegakkan risalah yang telah ditinggalkan oleh baginda rasulullah berbanding sekadar mengagung-agungkan jasad dan keturunan baginda kerana terdapat segelintir golongan yang mengaku menintai baginda tetapi kecintaan itu tidak seimbang antara cinta kpada jasad baginda dan cinta kepada sunnah baginda sebagai contoh menghadiri majlis malam cinta rasul yang dihiasi alunan qasidah atau nasyid yang memuji baginda tetapi sanggup meninggalkan solat yang telah difardhukan keatasnya.  Hal ini bersalah dengan batas-batas hukum di dalam risalah yang ditinggalkan oleh baginda.  Allah swt berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Terjemahan: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Dalam Aspek Ghaibiyyat                 
Allah bukan sahaja mencipta alam dunia tetapi Dia juga mencipta alam akhirat yang membawa hikmat kepada umat manusia bahawa Allah itu benar-benar Maha Adil (Haji Osman, 2003).  Justeru, orang islam wajib mempercayai perkara-perkara ghaib yang diwahyukan oleh Allah swt di dalam kitab suci Al-quran dan as-sunnah tanpa sebarang tokok tambah dan takwilan yang batil.  Perkara sam’iyyat atau ghaibiyyat antaranya seperti beriman kepada hari akhirat, alam barzakh, titian sirath, malaikat dan sebagainya.  Dalam perkara ini, manusia tidak boleh keterlaluan mencari dan membongkar hakikat contohnya manusia meminta pertolongan daripada makhluk halus untuk memenuhi keperluannya dengan menganggap makhluk tersebut mengetahui perkara-perkara ghaib sedangkan Allah menegah jin daripada mengetahui perkara yang ghaib.  Kepercayaan sebegini akan membawa kepada berlakunya penyelewengan aqidah.  Walaubagaimana pun, manusia juga tidak boleh menolak sepenuhnya akan wujudnya perkara-perkara ghaib walaupun ia tidak boleh dilihat, disentuh, dihidu, dirasa dan didengar. Oleh itu, pendekatan yang diambil oleh ahli sunnah wal jamaah merupakan jalan terbaik dengan meyakini perkara-perkara sam’iyyat dan ghaibiyyat yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-quran dan as-sunnah.

Kesimpulan, umat islam tidak boleh terlalu menerima dan menolak sesuatu manhaj aqidah tetapi hendaklah mengambil jalan tengah berasarkan batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-quran dan as-sunnah baginda rasulullah saw.  Perkara-perkara khilafiyyah sudah lama menjadi perbahasan dan perbalahan maka rugilah bagi mereka yang masih berselisihan faham dan beruntunglah bagi mereka yang menerima perbezaan yang sebenarnya mempunyai maqasid yang sama dalam menegakkan agama islam yang suci dan meneruskan perjuangan baginda rasulullah.  Al-quran dan As-sunnah merupakan sumber yang terpelihari kandungan dan maksudnya maka ia amatlah sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman hidup buat umat manusia sehingga ke hari akhirat kelak.

oleh, 
Nur Izni Farisya Binti Mohmad Yusof.
PIMK 3043Rabu, 20 April 2016

المقال النقدي عن حاجة الأمة إلى رفع مستوى اللغة العربية في ماليزيا

     اللغة العربية توجد مكانة خاصة في الإسلام.  واختيارها لتكون لغة التعليم لإيصال رسالة الإسلام.  وكثير من العبادات المسلمين لا تخلو من استخدام اللغة العربية، حتى يكونها الشرط لمقبولة العبادات، وخاصة في الصلاة والحج.  ومع ذلك، تجعل اللغة العربية مرادفة للإسلام والمسلمين.  تتنوع الشعوب واللغات في جميع أنحاء العالم حاجة أساسية لتعلم اللغة العربية.  ويستخدم الناس في العالم اللغات المتعددة و المتنوعة في المعملة وهو دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى.  قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "ومن آياته خلق  السماوات واختلاف ألسنتكم و ألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين" (سورة الروم، 30:22).  ولكن في هذه اللغات المتعددة، يجب على الناس أن يعرفو و نفهمو بينهم لإكمال و لإتمام متطلبات الحياة.  أهمية إتقان لغة أجنبية هو من الأصول المهمة في الوقت الحاضر. بالإضافة إلى محاولة يتكلم اللغة، يمكن للأفراد أيضا فهم ثقافة وعادات الناس.  كما قال المحاضر من كلية اللغات الحديثة والاتصالات من جامعة بوترا ماليزيا في الجاريدة سينر هارين 14 مايو 2012، الأستاذ الدكتور ليم سوي تين أنه إذا كانت كل مواطن في هذا البلد يمكن أن إتقان لغة أخرى، وهذا يجعل من 
.الأسهل بالنسبة لهم للتواصل وتبادل الأفكار من أجل تحسين أحوال شعوبها

     ومن حاجة الأمة إلى رفع مستوى اللغة العربية في ماليزيا لأنّ من المعروف تعتبر اللغة العربية بالغة القرآن ودورها تحمل رسالة الإسلام.  ومن " ستار تايمز " (2012) القرآن هو كلام الله أنزله للعباد باللغة العربية، على قلب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، شأنه في ذلك شأن الكتب المقدسة قبله كالتوراة والإنجيل المنزلة على أنبياء الله سيدنا موسى وسيدنا عيسى، قبل أن تطالهما يد الزمان القديم، حيث لم يكن للناس- في تلك الأيام - اهتمام بتدوينها ودقة نقلها، حسبما هو متعارف عليه اليوم في طرق توثيق المنقولات.  ومع ذلك، يجب على كل الولدين يشجيع أطفالهم منذ صغير ليعلم و ليدرس هذه اللغة حتى يتمكنوا من فهم الأيات من القرآن لأنّ في الصلاة خمسة مرات في اليوم، كل الكلام والنطق يجب أن تقرأ باللغة العربية يبدأ من تكبيرة الإحرام إلى تحيات الأخير.  إذا كان هناك كلمات آخر من غير اللغة العربية تستخدم في الصلاة لا تصح(دكتور عبد الرزاق أبو خيك، 2006).  وفي هذا الصدد، قال الإمام الشافعي أن دراسة سورة الفاتحة نزلت في اللغة العربية على الأقل للتأهل وحكم الصلاة هو الشيء الذي يقع على عاتق المسلمين.  إذن، يلعب الوالدان دورا كبيرا في تشكيل البييئة الصالحة و الجيدة على سبيل المثال يتعلم أطفالهم لتكلم باللغة العربية في البيت و إرسال  الأطفال إلى المعهد أو المدرسة التي تدرس اللغة العربية و يمكنهو أن يجعلو المكتبة الصغرة مليئة بمواد القراءة من اللغة العربية.  الإيمان بالقرءان هو ركن من أركان الإيمان كما قال الله تعالى في الآية 285 من سورة البقرة (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ).

    ومن السبب الأخر عن حاجة الأمة إلى رفع مستوى اللغة العربية في ماليزيا لأنّ كثير من الكتب اللائ يكتب العلماء المشهورة في زمان الماضى يستعمل اللغة العربية ومشهورة هذه اللغة باللغة الدين.  إذن، إستطاع الناس ليفهمين هذه اللغة سيساعدهم أن يفهمو معنى الحديث الشريف والعلوم الأخر مثلا التفسير و الفقة و البلاغة و هلم جرا.  وطريق من طروق لرفع مهارة اللغة العربية لدى المجتمع في مالزيا بتنشر شركة الطباعة مواد القراءة مثل الجريدة و الصحف باللغة العربية وفي مراحل مبكرة يمكن أن توزيع هذه المواد مجانا لضمان المجتمع أن تبدأ خطوتهم إلى رفع مستوى اللغة العربية  بممارسة القراءة ليفهم كثير من الكتب مثل كتاب التفسير الطبري. ابن كثير، الرازي وغيرهم وكلهم يكتبوا باللغة العربية ليجعل المصدر في حياة اليومية أو المواد للطلاب في كتابة الواجبات.  هذه اللغة هي حجة العلماء في الفهم والشرح من التعليم خصوصا في تفسير القرءان (سوهيلا أحمد، 2014).  وتحملها ألف واحد فوائد للمسلمين الذين يدرسها.  في الكتاب الغزيز، ويصف الله اللغة العربية لغة القرآن من كلمته: " إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون." (سورة يوسف، 12: 2).  وفي آية أخرى يقول الله تعالى: "وكذالك أنزلنه حكما عربيا ولئن اتبعت أهوآءهم بعدما جآءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق". (سورة الرعد، 13: 37).  لا تفرق اللغة العربية من العبادات المسلمين.  وكان مفهوم اللغة العربية باللغة الدي موضوعا للمناقشة والجدل بين علماء اللغة وعلماء الدين والفلاسفة أيضا.
  
     إنّ اللغة العربية هي لغة الإسلام لأنها تستطيع لتواصل صلة الرحم مع إخوانهم المسلمين في جميع أنحاء العالم.  القدرة تكلم باللغة العربية تتيح لنا التواصل في جميع أنحاء العالم.  في سياق العالم الملايو، يتم استخدام اللغة العربية على نطاق واسع منذ وصول مبكر من الإسلام وارتفاعها في العصر الذهبي للحكومة ولاية ملقا حتى في الذي يستخدم لغة اليوم في مختلف جوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية حتى في الممارسات الصوفية وحتى الهتافات العربية تستخدم على نطاق واسع، في كثيرة الجامعة في ماليزيا مثل الجامعة الإسلامية العالمية (محمد صبري، 2015) وخاصة في مجال الطب التقليدي والطب البدي.  إذن، اللغة العربية  قيمة تجارية عالية وقادرة على المنافسة مع لغات العالم الأخرى مثل الإنجليزية والفرنسية والروسية وهلم جرا.   القيمة الاقتصادية على اللغة العربية يستطع بوصفها واحدة من اللغات الرئيسية والأكثر أهمية في العالم، وجذبت الكثير من الناس للتعلم. بالنسبة للمسلمين، اللغة العربية هي لغة الوحدة والتوحيد.  وإن لم يكن كل الدول الإسلامية تجعل اللغة العربية كلغة رسمية، ولكن العربية لعبت دورا هاما في نظام الحكم وبنية المجتمع، وخاصة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.  من خلال اللغة العربية بستطع الدولة الإسلامية  في جميع أنحاء العالم يمكن إقامة تعاون والشراكة الاقتصادية والتكنولوجيا والجيش والتعليم وهلم جرا لأكثر التقدمية لمواجهة كل العناصر السلبية التي يمكن أن تعطل استقرار الإسلام.  يمكن على وزراة التعليم الماليزي أنتنفذ المسابقة كالخطابة أو المناظرة باللغة العربية و تدعو المسلمون من كل أنحاء العالم.  إنّ الإسلام يبنى على أساس المحبة والأخاء قال الحكماء: " الاتحاد قوة والانفراق هلاك".  وإقامة المسابقة كما في المثال ستفتح للمسلمين فرصا لبناء الاتحاد والمصاحبة والتسامح وحسن الظن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينهم.

     وخلاصة القول، اللغة العربية هي دور كبير جدا لا شك ولا ريب أنّ اللغة العربية لغة عظيمة وأنها أشرف اللغات وأكرمها في العالم، ومن المعلوم دين الإسلام أنّ اللغة العربية لغةُ الوحي حيث نزل بها القرآن. وكذلك اللغة العربية هي لغة رسول الله أي لغة الحديث والسنة  وإنّ اللغة العربية فوائد كثيرة وفضائل وفيرة، فينبغي للناس أجمعين لا سيما المسلم أن يدرسها ويتكلّم بها، من أهميات اللغة العربية أنها لغة العبادات، نحن نستخدمها في العبادات كالصلوات والأدعية والأذكار وغيرها، وهذه اللغة مصدر أساسي ومرجع رئيسي لفهم الدين الإسلامي الحنيف لأنّ كتب الأحاديث والكتب الإسلامية كتبت باللغة العربية في الآونة الأخيرة قد وجدت في البلاد ماليزيا اليوم أنّ اللغة العربية تكون لغة مهمة بعد اللغة الماليزية واللغة الإنجليزية، اليوم نجد أنها تستخدم في سوق العمل استخداما فعّالا في مجال الصناعة والسياسة والسياحة والاقتصاد وغيرها.  وإضافة إلى  تستخدم اللغة العربية منذ زمان الماضى حتى اليوم.  وهي أيضا تأثير على لغات أخرى كبيرة، ويمكن أن ينظر إلى  المفردات المستخدمة في أي لغة أخرى في العالم.

.من: نور إذني فاريشا بنت محمد يوسف

Khamis, 2 Julai 2015

USAHA-USAHA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) DALAM MEREALISASIKAN MATLAMAT YANG TERKANDUNG DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FKP)

Pendidikan Suatu Usaha Berterusan- Program Khas Pensiswazah Guru (PKPG)
   Pendidikan merupakan satu proses pemerolehan dan pemindahan pengetahuan, nilai-nilai murni serta mendapatkan kemahiran. Proses ini berjalan secara berterusan dalam diri individu sejak lahir lagi. Pendidikan asas kanak-kanak bermula dari rumah dan dari rumah jugalah sahsiah mereka mula terbentuk dan berterusan. (Kamarudin Hj Husin & Kamarul Azhar, 1994). Pendidikan boleh dipecahkan kepada dua iaitu Pendidikan Tidak Formal dan Pedidikan Formal. Pendidikan yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malayisa (KPM) adalah sistem pendidikan formal iaitu satu pendidikan yang mempunyai sukatan pelajaran, kelas atau sekolah, mempunyai ujian dan peperiksaan serta lain-lain lagi. Kebiasaannya pendidikan ini bermula seawal usia lima hingga tujuh belas tahun. Hal ini boleh kita lihat dari Tadika sehingga Tingkatan Lima nanti.
   Pembelajaran yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) sebenarnya bukan berhenti di sekolah malahan ianya berterusan sehinggalah keperingkat yang lebih tinggi dan seterusnya sepanjang hayat. Terdapat banyak program-program yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi mewujudkan budaya belajar sepanjang hayat.  Antaranya ialah Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) yang merupakan program khas Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang telah dilaksanakan mulai tahun 1999 dan telah ditamatkan ambilannya pada tahun 2006.  Program ini melibatkan kerjasama IPTA dengan IPG.  Program ini sebenarnya menggalakan golongan guru untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi bagi memberi peluang kepada golongan ini meneruskan lagi pembelajaran.  Selain itu, program ini telah memberikan kesedaran kepada guru supaya mereka bukan setakat mempunyai diploma sahaja, malah mereka digalakan untuk belajar ke peringkat yang paling tinggi.
   Pada hemat penulis, Program Khas Pensiswazah Guru (PKPG) ini sebenarnya memberi suntikan semangat yang baru kepada guru untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam membantu seseorang guru itu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. Perubahan dan perkembangan dunia hari ini  dalam pelbagai disiplin memerlukan setiap individu itu sentiasa berpandangan jauh ke hadapan.  Sektor pendidikan di negara kita sedang berubah secara dinamis dan dikira akan mengalami banyak perubahan dan pembaharuan menjelang abad ke–21.  Matlamat menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan (centre for academic excellence) di rantau Asia dan di peringkat antarabangsa memerlukan negara meningkatkan kecemerlangan imej dan kualiti pendidikannya ke taraf dunia atau memperoleh status “World Class Education”. Pendidikan bertaraf dunia menunjukkan perkembangan dan kemajuan pesat serta dinamis pendidikan negara khususnya dari segi kualiti, kuantiti, standard, kecemerlangan dan kredibiliti yang diakui dan diterima diperingkat antarabangsa.
   Perubahan yang pantas memerlukan individu yang sentiasa belajar bagi meningkatkan kebolehan, keupayaan dan sikap.  Melalui Program ini, guru akan dapat melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu pengetahuan seperti ilmu psikologi kanak–kanak, ilmu kaedah mengajar, ilmu mengenai kurikulum dan sebagainya. Pembelajaran berterusan adalah penting untuk seseorang itu menjadi lebih profesional dan sentiasa relevan mengikut perubahan semasa kerana suatu kemahiran memerlukan pengetahuan. Konsep pembelajaran sepanjang hayat juga dibincangkan oleh Basil Yeaxlee dan Edward Lindman (1926) yang menegaskan bahawa pendidikan merupakan aspek yang berterusan dalam kehidupan manusia.  Setiap guru perlu mempunyai semangat dan cita – cita yang kuat untuk meneruskan kehidupan dengan menambahkan ilmu pengetahuan.  Setiap guru juga perlu mengemaskini ilmu dan kemahiran dalam memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru yang sejajar dengan perubahan cabaran yang dihadapi dari masa ke masa.  Memetik kata–kata Pat Basset, Presiden National  Assosiation of Independent  School (2009) bahawa terdapat satu korelasi yang kuat secara langsung antara perkembangan profesional guru terhadap pencapaian murid. Jelaslah bahawa PKPG ini dapat membantu merealisasikan elemen yang ingin menjadikan pendidikan itu sebagai satu usaha yang berterusan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan kerana perubahan yang berlaku dalam era globalisasi kini  menuntut setiap guru untuk menguasai  ilmu dalam menghadapi kerjaya sebagai seorang guru yang lebih mencabar pada masa akan datang.

Perkembangkan Potensi Individu- Penglibatan dalam kegiatan Sukan, Kelab dan Persatuan.
   Seterusnya, usaha yang dilakukan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi memperkembangkan Potensi Individu ialah mewujudkan aktiviti kokurikulum dan aktiviti luar.  Penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan, kelab, persatuan dan pakaian seragam yang dilaksanakan di setiap sekolah selepas proses pembelajaran merupakan contoh program yang telah dilaksanakan.  Program sebegitu telah menggalakkan pelajar untuk melakukan sesuatu aktiviti secara berkumpulan. Sebenarnya, mungkin juga ada dalam kalangan mereka ini yang mempunyai bakat dalam menjadi pemimpin maka daripada penglibatan itu juga mereka akan bekerja dalam satu kumpulan dan dapat melatih setiap daripada mereka untuk menjadi ketua serta menjadi pengikut kepada ketua itu sendiri.  Usaha ini wajar diteruskan kerana ia berupaya mendedahkan pelajar tersebut agar dapat menampilkan diri mereka yang sebenar suatu hari nanti kerana sepeti yang diperkatakan oleh Ee Ah Meng 1988, Setiap individu memiliki keupayaan dan bakat yang tersendiri.  Keupayaan dan bakat itu pula dapat diperkembangkan menerusi aktiviti sosial.  Namun begitu tidak semua kebolehan itu dapat dilihat dengan jelas kerana pendedahan untuk memperkembang dan mempertingkatkanya agak terhad.  Oleh itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam memperkembangkan potensi individu dan ia perlu diracangkan terlebih dahulu dan dilaksanakan dengan teratur dan bersungguh-sungguh bagi menunjukkan bakat, potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam.

   Pada pandangan penulis, seseorang pelajar dapat mengembangkan diri mereka dalam pelbagai bidang dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang telah diusahakan oleh Kementerian Pelajaran (KPM) itu.  Sebagai contohnya, daripada pengalaman penulis sendiri yang pernah melibatkan diri dalam pertandingan debat yang pernah dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu di sekolah telah mampu membantu penulis mencungkil bakat yang terpendam sehingga mampu menjadi wakil negeri dan sudah semestinya dapat meningkatkan serta mengharumkan nama sekolah.  Selain itu juga, kemahiran berkomunikasi dengan baik juga dapat dipelajari melalui penyertaan dalam pertandingan sebegitu.  Hal ini membuktikan bahawa penglibatan pelajar dalam sukan, kelab dan persatuan sebenarnya dapat merealisasikan elemen yang terkandung dalam Falsafah pendidikan Kebangssan (FPK) yang ingin mengembangkan potensi setiap individu yang telah diberikan Tuhan. 
   Tambah lagi, sebuah sekolah yang berunsurkan kesenian iaitu Sekolah Seni Kuching contohnya.  Di sekolah ini, aktiviti berbentuk kesenian sangat dititikberatkan.  Pelajar-pelajar belajar seperti biasa pada sebelah pagi.  Di sebelah petang pula, pelajar akan dibahagikan beberapa aktiviti yang telah mereka pilih mengikut minat mereka.  Antaranya mereka akan masuk kelas teater, kelas tarian masyarakat, kelas muzik tradisonal, kelas syair dan puisi, kelas pantun dan lain-lain lagi.  Semasa kegiatan ini dijalankan, mereka akan diasah mengikut kebolehan mereka dengan bimbingan beberapa guru nanti.  Dengan demikian, pelajar tadi akan menjadi semakin mahir dalam minat yang telah mereka pilih tadi.  Ini akan memberikan satu impak yang sangat berguna kepada pelajar di sekolah ini apabila mereka tamat persekolahan nanti.  Tegasnya di sini, usaha seperti ini sangat penting untuk memperkembang potensi individu demi melahirkan pelajar yang sentiasa ingin mencari kelebihan mereka.

Insan Yang Seimbang dan Harmonis (dari Segi Rohani dan Emosi)- Program J-QAF dan Persatuan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
   Selain itu, Pendidikan di Malaysia suatu usaha berterusan ke arah melahirkan insan atau individu yang seimbang dari aspek Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani dan Sosial atau lebih dikenali sebagai “JERIS”.  Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.  Dari segi rohani adalah merujuk kepada pembentukan dan pembinaan watak dan jati diri manusia.  Sistem pendidikan melahirkan watak dan jati diri yang sesuai dengan agama, adat dan sosio-budaya Malaysia, sebagaimana termaktub dalam Rukun Negara. Unsur rohani ini diselitkan agar setiap individu menyedari dan percaya kepada Tuhan, sentiasa bersyukur dengan pemberian Tuhan serta berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni.  Jika penerapan nilai-nilai moral tidak ada dalam diri individu, maka keperibadian yang mulia tidak dapat dilahirkan.  Oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memantapkan matapelajaran agama Islam di sekolah kebangsaan dengan memperkenalkan program Jawi, Quran, Arab dan Fardu Ain (J-QAF) yang merupakan satu usaha memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan fardhu Ain yang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah.  Bagi pelajar yang bukan Islam pendidikan moral sudah cukup tetapi amali haruslah diutamakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar ianya dapat dipraktikan di luar. 
   Pada pendapat penulis, program J-Qaf ini sebenarnya telah mampu melahirkan pelajar yang mampu menguasai kemahiran-kemaharin tententu seperti menulis dalam tulisan jawi, khatam al-Quran dalam tempoh enam bulan, penglibatan dalam kem bestari solat, menguasai Bahasa Arab Komunikasi dan lain-lain. Sebagai contoh, Menurut Tan Sri Alimuddin Mohd Dom, “MUNGKIN anda pernah menyaksikan sekumpulan murid sekolah rendah menghadiri majlis khatam al-Quran beramai-ramai walaupun usia mereka tidak melebihi 12 tahun atau melihat murid sekolah yang sedang mengerjakan solat sunat dhuha atau solat sunat hajat. Mereka juga mahir membaca doa selepas solat atau menghuraikan hukum sesuatu perbuatan menurut syariat agama.  Semua ini adalah sebahagian hasil kejayaan program J-Qaf yang dilaksanakan di sekolah rendah sejak 2005.”.  Hal ini jelas menyatakan bahawa, melalui penglibatan pelajar dalam Kem Bestari Solat yang dilaksanakan dalam program J-Qaf ini contohnya mampu melahirkan pelajar yang berkemampuan untuk menjadi imam dalam solat, membaca al-Quran dengan lancar dan memahami asas agama dengan baik.

   Manakala, dari unsur emosi juga perlu dititiberatkan dalam usaha melahirkan insan atau individu yang stabil emosi.  Unsur emosi ini disertakan bagi menjamin emosi dan matang dan stabil, memiliki perasaan kasih sayang dan mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan yang dapat menjamin kestabilan individu yang membawa kepada kestabilan negara.  Usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah dengan menubuhkan Persatuan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) juga di setiap sekolah di mana ahlinya dipilih dari kalangan pelajar-pelajar untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai konflik emosi dalam diri mereka.  Ahli PRS ini diberi pendedahan yang khas untuk membantu rakan-rakan mereka.  Usaha ini wajar diteruskan agar dapat terus membantu rakan sebaya yang mempunyai konflik emosi kerana sesetengah pelajar mungkin malu untuk meluahkan konflik emosi mereka kepada guru kaunseling.  Penjagaan emosi adalah penting kerana masalah emosi bukan sahaja boleh menjejaskan mental malah juga fizikal. 
   Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa para pelajar pada masa kini akan mudah rasa tertekan dengan sesuatu keadaan atau masalah yang menimpa mereka.  Sebagai contoh, masalah keluarga yang menjadi punca kegagalan mereka menumpukan sepenuh perhatian dalam pelajaran.  Dengan kewujudan Persatuan Pembimbing Raya Sebaya (PRS) ini dapat melatih seseorang pelajar itu memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang dan mempunya sifat kekitaan dan perpaduan dalam membantu rakannya yang menghadapi masalah.  Selain itu, Persatuan ini juga turut memainkan peranan dalam memberi semangat dan motivasi kepada pelajar yang akan menghadapi peperiksaan awam.  Program motivasi biasanya diadakan untuk meningkatkan keyakinan para pelajar untuk mencapai kejayaan dan memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kelas.  Jelaslah, penubuhan PRS ini menyumbang kepada pencapaian matlamat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang ingin melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.

Rakyat Malaysia yang Berilmu Pengetahuan- Program NILAM
   Tambah lagi, Membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah elemen yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).  Elemen ini menyarankan cintakan ilmu pengetahuan, berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca serta mempunyai fikiran yang luas dan terbuka untuk manfaat kepada diri sendiri dan orang lain.  Rakyat Malaysia pada hari ini kurang membaca buku-buku ilmiah malah lebih memilih buku-buku berbentuk hiburan seperti majalah mangga, komik kartun dan sebagainya sebagai bahan bacaan diwaktu lapang. Hal ini amat membimbangkan pihak kerajaan dalam merealisasikan apa yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).  Sehubugan dengan itu, Program ‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membina tabiat membaca di kalangan murid dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang cintakan budaya membaca dan budaya ilmu.  Program ini merangkumi rancangan membina tabiat membaca secara terancang dan berterusan melalui aktiviti-aktiviti galakan membaca di sekolah.   Ia merupakan program penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun.  Program ini telah mula dengan Tahun 1 dan Tingkatan 1 pada tahun 1999 dan penilaian pembacaan mereka diteruskan sehinggalah mereka tamat persekolahan.
   Pada hemat penulis, melalui program Nilam, masyarakat yang minat membaca telah berjaya diwujudkan di Negara Malaysia ini.  Para pelajar yang mengikut serta secara aktif dalam program NILAM atau Nadi Ilmu Amalan Membaca ini akan mempunyai fikiran yang luas dan lebih terbuka.  Hal ini kerana, NILAM berfungsi untuk menarik minat para pelajar membaca dalam kuantiti yang banyak.  Melalui program ini , para pelajar perlu membaca dua versi buku iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan kemudiannya direkodkan di dalam Buku Nilam. Pelajar yang membaca dalam kuantiti yang banyak akan diberi penghargaan bermula daripada gangsa, perak, emas dan seterusnya nilam. Malah, pelajar yang aktif juga boleh mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat daerah, negeri dan kebangsaan yang secara tidak langsung mampu memupuk budaya ilmu dan budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia.  Seterusnya, amalan membaca akan mula menjadi hobi para pelajar pada waktu senggang.  Aktiviti ini jauh lebih baik daripada membiarkan masa yang terluang terbiar begitu sahaja, sebalinya jika diisi dengan membaca ia mampu membantu mencapai target FPK untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan.  Marcus Aurelis pernah berkata, “jangan membuang masa memikirkan bagaimana untuk menjadi orang yang baik, sebaliknya mulakan dengan diri sendiri dahulu”.  Di sini jelaslah bahawa pelajar itu sendiri perlu menggalakkan dirinya agar melakukan sesuatu yang baik seperti membaca ketika waktu senggang.

Rakyat Malaysia Yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian dan Kemakmuran Masyarakat dan Negara- Sekolah Wawasan
   Usaha lain yang telah dilaksanakan oleh Kememnterian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam merialisasikan usaha pencapaian matlamat rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara ialah dengan mewujudkan Sekolah Wawasan.  Sekolah Wawasan dapat ditakrifkan sebagai gabungan tiga buah sekolah rendah yang berlainan aliran iaitu Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) di dalam sebuah kawasan yang sama di mana mereka perlu berkongsi beberpa kemudahan fizikal di sekolah itu (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001).  Usaha ini amat selari dengan elemen yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi, bertimbang rasa, kekitaan, hormat-menghormati dan sebagainya.  Oleh itu, penubuhan Sekolah Wawasan ini memberi banyak manfaat kepada generasi Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan ia wajar diteruskan bagi menyatukan murid-murid daripada semua bangsa di dalam Negara dengan mengguna pakai satu peraturan pelajaran iaitu meggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa pengantar.
   Pada pandangan penulis, di Sekolah Wawasan, generasi muda yang berlainan bangsan dan agama dapat bergaul sama ada melalui aktiviti kurikulum ataupun aktiviti kokurikulum.  Pergaulan tersebut dapat membantu mereka memahami dan menghayati budaya masing-masing dan dengan itu dapat menghindarkan sikap berprasangka antara kaum sekaligus memupuk perpaduan rakyat sejak dari kecil lagi.  Maka, hasrat untuk merealisasikan intergrasi nasional dapat dilakukan sejak kanak-kanak lagi.  Di samping itu, Sekolah Wawasan dapat memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar sejak mereka kanak-kanak lagi.  Semangat ini muncul melalui pengalaman yang ditempuh oleh para pelajar. Dalam hal ini, para pelajarakan membesar bersama-sama selama enam tahun.  Selama tempoh itu, peluang untuk mereka bergaul, bekerjasama, dan sebagainya terbuka luas.  Begitu juga, mereka berkesempatan untuk mendepani segala permsalahan dan kekecewaan bersama-sama dan seterusnya mengenal hati budi masing-masing.  Melalui pengalaman unik tersebut, akan wujudlah semangat kekitaan dalam kalangan mereka dan seterusnya menyedarkan mereka bahawa negara ini adalah milik mereka bersama.Kesedaran itulah yang akan melahirkan semangat patriotik dalam kalangan mereka.  Tegaslah bahawa Sekolah Wawasan memberi kesempatan kepada setiap bangsa untuk lebih bertolak ansur, bertimbang-rasa dan bertoleransi dalam persaingan yang sihat dari aspek akademik.  Di samping itu, ia juga dapat memantapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan dapat melahirkan semangat permuafakatan yang lebih harmonis.

 KESIMPULAN
   Berdasarkan FPK, terdapat pelbagai usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) seperti mewujudkan program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG), Program Nilam, Program J-Qaf dan banyak lagi. Hal ini jelas membuktikan bahawa tujuan pendidikan bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti dengan memastikan bahawa setiap elemen yang terkandung dalam falsafah Pendidikan Kebangsaan (FKP) dapat dicapai dengan jayanya melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh KPM khusunya.

Disediakan oleh,
Nur Izni Farisya Binti Mohmad Yusof.
GPP 1063
PPISMP PA


Isnin, 18 Mei 2015

Aku memilih bukan menolak & menentang =)

In the name of Allah.

Sudah lama jari berhenti menaip =) kerana kekangan kehidupan yg baru (mungkin) hehe
Kali ini aku cuba kembali, kembali memberi sesuatu yang baru berlaku dan terjadi. Ia lebih berkisar kepada kehidupan aku disini.

Sungguh! Semakin lama disini, semakin banyak tayangan jalan kehidupan yang aku lihat. Watak-watak yang benar-benar menjadikan aku terpelajar mengenali manusia. Aku tidak kata aku ini sempurna kerana sebelum cukup itu adalah kurang. Jadi, kita belajar menerima kekurangan orang bukan MENGHUKUM terus-terusan. Kalau aku kata hidup aku disini bahagia, itu macam sedikit berbohong kerana waktu 'disana' dulu aku lebih terisi dan tenang. Ish! ini jalan pilihan aku, Allah tentukan maka Alhamdulillah apa adanya ^^

Yang menolak terus dianggap bersalah.
Yang tidak bersama terus diketepikan.

Padahal matlamat dan maqasid kita tetap sama:
Menuju Allah yg Maha Esa.

Aku tidak menafikan sedikit pun bahkan bukan sikap aku mengatakan dakwah itu salah. Cuma aku suka mengatakan dakwah itu banyak cabang dan caranya begitu juga keredhaan Allah. Dibelakang keredhaan kedua ibubapa itu bukankah ada terselit redha Allah.

Sebenarnya,
Konsepnya mudah saja, mensyukuri segala persamaan dan menerima segala perbezaan.
Bukankah itu perdamaian? 
Mahu meletakkan diri kita ini pada golongan yg mana?

Apa saja amalan yg menuju Allah itu dakwah dan kebaikan. Aku tidak menafikan yang itu, tetapi aku cuma kata 'jalan bawah' itu bukan pilihan aku. Itu sahaja, Bukankah aku berhak memilih? 
Aku membuat pilihan! Bukan menolak.

Semoga kalian mengerti itu!

Aku tidak menolak. Aku cuma tidak bersetuju jalan itu. Bukan menolak dakwah yg difardhukan keatas kita as a muslim semua dan bukan aku tidak ingin menjadi sebahagian yg menyertai kalian tapi aku tidak suka jalan itu. 

p/s: Bertoleransilah! Kalian hanya wajib mengajak, bukan wajib MEMAKSA bukan?! 

^________^"

Jumaat, 15 Mei 2015

WAJARKAH PENGIRAAN WANG HANTARAN DITAFSIR BERDASARKAN KELAYAKAN AKADEMIK PENGANTIN PEREMPUAN?

   (= Perkahwinan itu adalah perkara yang dituntut dalam agama Islam dan ia merupakan sebuah ikatan suci yang menghalalkan perhubungan antara lelaki dan perempuan =) 

Rasulullah bersabda: 
"Wahai anak muda, berkahwinlah. Sesiapa yang mampu, berkahwinlah kerana ia lebih memelihara mata dan menjaga faraj. Sesiapa yang tidak mampu untuk berkahwin hendaklah dia berpuasa kerana puasa adalah penahan (daripada gelojak nafsu)" (Hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari).  

Namun!
Kebanyakan alasan yang diberikan untuk menangguhkan perkahwinan adalah kerana faktor permintaan wang hantaran yang terlalu tinggi, khususnya daripada rakyat Malaysia sendiri. 

Apakah yang dimaksudkan dengan wang hantaran?

Merujuk kepada Kamus Dewan edisi ke-4, wang hantaran adalah wang yang dihantar oleh pihak pengantin lelaki kepada pihak pengantin perempuan dalam perkahwinan.

    Sebelum membincangkan perkara ini, penulis ingin merangkan sedikit mengenai konsep wang hantaran atau mahar dalam Islam. 

Mahar: adalah harta atau manfaat yang wajib ditunaikan oleh seorang lelaki kepada perempuan yang hendak dikahwininya.  

         Merujuk  kepada firman Allah yang bermaksud: "Berilah mas kahwin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." - (An-Nisa: 4).  Rasulullah pernah meminta seorang sahabat yang ingin berkahwin supaya membayar mahar walaupun dengan sebentuk cincin besi dan tidak pernah berlaku dalam sebarang perkahwinan itu berlangsung tanpa membayar mahar, sama ada oleh Rasulullah atau sahabat. Berdasarkan ayat al-Quran, hadis dan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah inilah yang menjadi panduan buat kalangan ulama atau fuqaha mengeluarkan fatwa bahawa mahar adalah pemberian yang wajib diberi oleh suami sebagai hak perempuan yang wajib ditunaikannya.

Manakala, wang hantaran pula:  hanyalah tradisi atau adat yang telah berakar umbi di dalam masyarakat di Negara Malaysia. 

Sedangkan tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran mahu pun As-Sunnah yang menyatakan mesti menyediakan pemberian wang hantaran untuk pengantin wanita.  Jadi, perbelanjaan untuk menguruskan perkahwinan itu tidak perlulah terlalu mengikut nafsu sehingga membawa kepada pembaziran. Menguruskan perkahwinan juga boleh digunakan dengan prinsip berbelanja mengikut kemampuan.

Meletakkan nilai hantaran yang tinggi sebagai tanda ukuran hebatnya seseorang gadis itu belum menjaminkan dirinya adalah terbaik untuk menjadi isteri yang solehah.  Justeru itu, perbincangan yang baik perlu dijalankan secara berhemah antara pasangan agar “Baiti Jannati” atau rumah tangga yang bahagia dapat didirikan dengan sempurna di dunia yang sementara ini.

   Pada 10 Ogos 2013 yang lalu, muka hadapan akhbar Kosmo! memaparkan tajuk “ Ramai membujang lantaran hantaran mahal” di muka hadapan akhbar tersebut kerana rungutan masyarakat mengenai hantaran kahwin yang mahal mengikut kelayakan akademik bakal pengantin perempuan.  Hal ini semacam menjadi trend dalam kalangan masyarakat Melayu pada masa sekarang. Mereka lebih cenderung untuk meletakkan nilai wang hantaran yang tinggi bagi lelaki yang ingin mengahwini anak gadis mereka.  Masyarakat Islam tidak sepatutnya meletakkan nilai wang hantaran yang terlalu tinggi  dengan mengikut kelayakkan akademik pasangan perempuan sehingga kadangkala mencecah antara RM8,000 ke RM12,000 umpamanya.  Sebenarnya, bagi penulis hal ini tidaklah tepat dengan ajaran Islam dan kehendak Rasulullah kerana ini boleh membebankan urusan perkahwinan, malah mungkin menyusahkan ramai pihak terutamanya pihak bakal pengantin lelaki.  Maka, penulis sangat tidak bersetuju sekiranya pengiraan wang hantaran dilaksanakan mengikut kelayakan akademik bakal pengantin perempuan kerana pelaksanaan itu akan membawa kepada banyak impak negatif yang bukan sahaja membantutkan hasrat pasangan yang ingin mendirikan rumahtangga bahkan mendorong kepada berlakunya gejala yang tidak baik dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa kini. 

   Antara kesan negatif yang dikatakan tidak wajar pengiraan wang hantaran mengikut kelayakkan bakal pengantin perempuan dilaksanakan ialah lelaki yang hendak berkahwin dengan wanita yang disukainya terpaksa melupakan hasrat atau menangguhkan hajat kerana tidak berkemampuan untuk menyediakan wang hantaran yang tinggi.  Lelaki juga hanya dapat memendam rasa kecewa. Oleh kerana itu, bakal suami terpaksa berhutang semata-mata perbelanjaan hantaran kahwin yang terlalu tinggi dan terpaksa menangguhkan lebih lama tempoh pernikahan dek kerana belum lagi mecukupi kadar jumlah hantarannya. Allah s.w.t tidak suka setiap perkara yang melampaui batas. 

Hal ini dapat dihayati dalam firmanNya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda yang baik–baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas (Surah al-Maidah: ayat 87)

Lantaran itu juga berkemungkinan mendorong pihak lelaki membuat pinjaman di bank bagi memenuhi hasrat keluarga bakal isterinya kerana jika tidak melakukan tindakan sedemikian bunga yang diidamkan mungkin akan disambar oleh kumbang lain.  Akibat jelas yang penulis dapat lihat hari ini, selepas berkahwin ramai yang menghadapi tekanan kewangan sehinggakan gaji yang diterima setiap bulan tidak mampu menampung keperluan rumah tangga kerana terpaksa membayar hutang sepanjang majlis perkahwinan yang lepas.  Kesannya, berlaku konflik keluarga, penceraian dan perkara-perkara yang tidak diingini seperti yang kita baca di muka depan surat khabar. Ini jelas membuktikan bahawa perlaksanaan wang hantaran yang tinggi mengikut kelayakkan akademik tidak menjamin keberlangsungan rumah tangga yang kekal lama.

   Seterusnya, Perempuan yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi akan susah untuk didekati oleh mana-mana lelaki juga merupakan faktor negatif yang berlaku sekiranya pelaksanaan pengiraan wang hantaran mengikut kelayakan akademik bakal pengantin perempuan dijalankan. Hal ini akan menyebabkan jumlah anak dara tua (andartu) di Malaysia semakin meningkat kerana walaupun pihak perempuan yang mempunyai kelayakkan akademik yang tinggi itu tidak meletakkan nilai wang hantaran yang tinggi sepertimana yang digambarkan, namun mentaliti masyarakat yang membezakan-bezakan golongan berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan tetap tidak dapat dikikis dengan sepenuhnya. Agama Islam sama sekali tidak pernah mengajar umatnya membeza-bezakan darjat seseorang itu berdasarkan pangkat, rupa dan sebagainya apabila berbicara soal ibadah. 

Hal ini nyata dijelaskan oleh Allah s.w.t dalam firmanNya : 
“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu” (Surah al- Hujurat : ayat 13)

Apa yang boleh dikatakan dalam sikap suka membeza-bezakan nilai hantaran mengikut tahap pendidikan ini adalah kerana ego dan riya’ yang menebal dalam diri pihak keluarga pengantin perempuan. Islam memandang sikap ego dan riya’  ini sebagai suatu perkara yang mampu menggugat aqidah seseorang sehingga pihak lelaki hanya ingin menikahi perempuan yang mempunyai tahap pencapaian akademik yang tidak terlalu tinggi atau lebih parah lagi apabila golongan perempuan yang memiliki kelulusan akademik yang tinggi juga sudah mula tidak mahu memikirkan tentang perkahwinan dan sudah mula berputus asa untuk berkahwin kerana mungkin calon suami pilihannya tidak mampu menyediakan wang hantaran mengikut kadar yang ditetapkan berdasarkan kelayakan akademik yang dimiliki olehnya.

   Selanjutnya, Pasangan yang terlalu ingin berkahwin juga mungkin akan memilih jalan untuk berkahwin lari sekiranya pengiraan wang hantaran yang tinggi itu dilaksanakan.  Menggunakan khidmatan agen nikah di Negara seberang ukan perkara yang baharu dalam kalangan orang Islam di Negara Maaysia yang mahu berkahwin lari. Cara ini dilihat sudah menjadi pilihan bagi pasangan untuk memenuhi hasrat berkahwin dengan mudah selepas mendapat tentangan dan halangan. Mengakui perkara itu, Profesor Undang-undang Keluarga, Wanita dan kanak-kanak, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof. Datin Noor Aziah Mohd. Awal berkata, berdasarkan pemerhatian yang pernah dilakukan di sempadan Negara mrndapati untuk mendapatkan khidmatn agen nikah hanya semudah berada di warung kopi. Beliau juga yang merupakn Pengurusi Majlis Perunding Wanita Islam Malaysia (MPWIM) berkata, dilihat meragukan, sama ada memperoleh kelulusan daripada majlis agama tau sebaliknya, kumpulan ini menawarkan khidmat dengan jaminan dapat menguruskan segalanya. Perkara ini telah mendorong rakyat Malaysia yang terdesak untuk bekahwin melangsungkan perkahwinan dengan sangta mudah namun, apa yang membimbangkan adalah kesannya bukan sahaja boleh mengakibatkan penipuan serta enganiayaan terutamanya terhadap wanita, tetapi lebih dikuatiri memporak-perandakan susur galur institusi kekeluagaan.

   Selain itu, sebab penulis menolak perlaksaan pengiraan wang hantaran mengikut kelayakan akademik ini adalah kerana trend ini juga dikhuatiri akan menjadi semacam perniagaan yang memberi keuntungan kepada pihak keluarga si gadis dan juga sebagai satu program “jual anak” yang dilakukan oleh sebahagian keluarga gadis di negara ini. Sepatutnya wang hantaran perlulah diletakkan nilainya secara munasabah dan rasional kerana bagi kebanyakan graduan muda yang masih belum bekerja atau baru memulakan perkerjaan agar dapat menunaikan hasrat untuk berkahwin. Fitnah akan berlaku kerana mereka yang meletakkan hantaran yang  tinggi akan terus dilabel sebagai menjual anak. Budaya fitnah akan semakin berleluasa dalam kalangan rakyat sedangkan ia amat berbahaya sepertimana sabda Rasulullah S.A.W dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, 

“Tidak masuk Syurga pembawa fitnah.” 

Dengan demikian, menetapkan kadar wang hantaran yang tinggi  akan menyebabkan masyarakat bercakap-cakap dibelakang sehingga perkara ini meniti dari bibir ke bibir dan seterusnya mencetuskan prasangka buruk terhadap keluarga bakal pengantin perempuan dan menjurus kepada fitnah. Hal seperti ini haruslah dielakkan bagi menjaga kesucian rumah tangga yang akan dibina itu serta bagi mengelakkan daripada tercetusnya fitnah yang berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jelaslah, pelaksanaan pengiraan wang hanataran mengikut kelayakan pengantin perempuan turut memberi kesan buruk terhadap masyarakat.

   Punca lain yang menyumbang sekiranya pengiraan itu terlaksanalah ialah Sindiket nikah palsu semakin berleluasa.  Sindiket nikah palsu berbeza dengan agen nikah beraftar kerana sindiket tersebut lebih menawarkan perkhdmatan secara terbuka seperti melalui penyebaran risalah dan laman sosial di samping promosi di kawasan awam. Sindiket ini biasanya akan mendakwa mereka merupakan orang yang layak dan mempunyai kerjasama darpada majlis agama untuk menikahkan orang, sedangkan bila dikenalpasti kita tidak kenal sekalipun mereka itu. Sebenarnya, tujuan mereka adalah untk mengaut keuntungan semata-mata oleh sebab itu kebiasaannya meeka akan mengenakan caj yang keterlaluan atau lebih mahal daripada yang ditetapkan oleh majlis agama. Menurut Timbalan Yang di_Pertua Majlis Agama Islam Wilayah Phuket, Saad Naroyee dalam akhbar utusan Malaysia yang bertarik 19 Februari 2015, ketka ditemui mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dalam memilih agen untuk mengambil pekhidmatan nikah di Negara itu kerana “Apa yang lebih dikhuatirinya adalah status jurunikah, wali dan saksi yang digunakan. Dokumen nikah yang dikeluarkan oleh sindiket ini juga didapati palsu dan tidak sah,” katanya.

   Dalam konteks pihak perempuan meminta wang hantaran yang tinggi dan dalam masa yang sama pihak lelaki mempunyai kemampuan, hal memanglah tidak dihalang oleh syarak kerana perbincangan syarak dalam isu ini adalah ‘tidak membebankan’ urusan perkahwinan. Namun begitu, sekiranya pelaksanaan pengiraan wang hantaran mengikut kelayakan akademik terus dijalankan dengan tujuan menunjuk-nunjuk atau ingin dipandang tinggi akan membawa kepada banyak kesan negatif seperti pihak lelaki terpaksa menagguhkan hasratnya kerana mungkin kekurangkan wang malahan pihak lelaki juga mungkin terpaksa membuat pinjaman dan yang lebih malang, bayaran pinjaman belum habis dibayar, isteri sudah minta cerai.    (Utusan Malaysia melaporkan statistik perceraian yang meningkat dan dan 20 peratus yang bercerai baru berkahwin lima tahun.)  Budaya fitnah dan berprasangka dalam kalangan masyarakat juga semakin berleluasa dengan pelaksanaan tersebut kerana akan ada dalam kalangan mereka dan suka bercakap-cakap dibelakang. Ternyata dengan pelaksanaan pengiraan wang hantaran berdasar kelayakan akademik pengantin perempuan sangat menyumbang kepada impak yang buruk buat individu, masyarakat dan negara.  Perkahwinan sepatutnya dipermudahkan bagi memperluas dan mengeratkan silaturahim sesama manusia itu sendiri tetapi hubungan silaturahim ini pasti tidak akan terjalin sekiranya kedua belah pihak pengantin lelaki dan perempuan masih bermasam muka akibat daripada tidak setuju dengan isu nilai wang hantaran malah ada yang tidak dapat meneruskan niat perkahwinan kerana merasakan tidak mampu untuk menanggung beban nilai perbelanjaan hantaran perkahwinan yang tinggi.  Oleh itu, pengiraan ini adalah tidak wajar dilaksanakan sama sekali bagi menjamin kebahagiaan dan kebaikan individu, masyarakat dan negara.

Disediakan oleh:
Nur Izni Farisya Binti Mohmad Yusof.
GWP 1092
Rabu, 6 Ogos 2014

IPGKP...dunia baruku!


Gagahlah diri utk terus bertapak ke dunia baru!

In shaa Allah telah Ku lewati redha kedua ibubapaku walaupun terpaksa titiskan peluh dan air mata.

Semoga aku akan sampai ke seberang sana dgn jayanya ^____^"

dan Semoga redha Allah bersama-sama keinginan Ma & Abah.

Qawiy Farisya!
Menjadi guru dan pendidik utk diri daif ini dulu sebelum menjadi pendidik anak bangsa.

Kalau bukan kamu, siapa lagi?

Allah beri apa yang terbaik.

Bersyukurlah sentiasa!

Sejujurnya, separuh jiwaku masih di UIA.

Maaf. Aku terlalu rindu.

**YaAllah, permudahkanlah segala urusanku. Tetapkanlah hatiku pada jalan yang benar-benar tepat utkku.**
Rabu, 18 Jun 2014

Kerana Dia sayangkanku . . .

Bismillah.

“Wahai hamba-hamba yang melampaui batas kepada diri sendiri.
Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa.
Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

**Entri kali ini nak tiup semangat utk sahabat-sahabat saya =)Kerana saya terlalu sibuk dan tak sempat duduk dan dengar masalah awak, saya cuba berkongsi kekuatan yg saya ada melalui tulisan hati ini ye.

Awak,
Bilang pada jiwa bahawa ia kena terus bertahan dan kuat kerana mukminah itu tidak tergoncang jiwanya kerana mehnah. Mehnah itu tanda pegajaran dari Allah, tanda kasih sayangNya utk kita dan penghapus dosa-dosa yang lalu.

Bilang pada hati jangan ia mati. Kosongkan hatimu, isilah dgn kedamaian dan kecintaan yang membawa kamu dekat dan kembali pada Dia. Bisikan jahat itu cuma pengganggu maka kamu harus lawan dan tewaskan.

Bilang pada diri berdoalah sentiasa. Doa itu kerja hati, doa itu ibadah. Hari ini tanpa kita berdoa pun Allah memberi nikmat bersuara, nikmat sihat dan nikmat iman tapi itulah kita yang jarang sedar dan bersyukur. Tidak mahu berdoa kerana terasa sudah penat. Selama ini berdoakah kita dgn harapan? Berdoalah bukan meminta!

Hari ini Allah uji kita kerana Dia terlalu sayang pada kita. Kita lalai sedikit je tapi dia cuba tarik kita dekat dgn Dia sbb mmg fitrah kita nak bergantung pada Dia bila rasa susah dan longlai, kan?


Beruntugnya kita . . . tak dibiar memandu hidup sendiri!


Allah tak kejam dgn kita =)    Sungguh! Dia lebih tahu apa yg terbaik. Bersangka baiklah pada Dia. Hari ini mungkin kemahuan kita tak dipenuhi kerana Dia lebih bersedia utk memenuhi keperluan kita. Janganlah terlalu marah dan merajuk dgn Dia. Dia tidak beri apa yg kita nak sbb Dia sayang kita, Dia nak jaga kita. Mungkin kalau kita dapat apa yg kita minta walhal ia tidak baik utk kita akan jadikan kita jauuuhh dari Dia. Maka, lebih baiklah kecewa saat Dia bersedia menggantikan kebaikan yg tidak diberikan itu dengan yang lebih baik, kan? Daripada Dia merajuk dgn kita. Ingat! Marah Dia, merajuk Dia tak sama dgn kita. Saat kamu mencintai apa pun di dunia ini maka letaklah Dia yang paling atas, insyaAllah kamu lebih redha menerima segala apa pun pada hari depan.Ayuhlah!
Kita berpimpin tangan dan berjalan dgn penuh harapan walaupun hidup tak selalu senang.

Senyumlah!
Walaupun hati tak mampu lagi bertahan

Maafkanlah!
Walaupun diri kita sudah cukup terluka.

Cukuplah!
Memberi alasan walaupun cuba ingin menyatakan kebenaran.   Sejujurnya, tulisan ini juga utk diri sendiri. Terlalu lama jiwaku lena tanpa tarbiyah.
Maka kali ini aku ini bangun! Jom awk =)Disini kita bermula. Menjadi hamba kepada Dia.

By Sahabatmu: Nur Izni Farisya Binti Mohmad Yusof.